PPTV HD36

โปรแกรมถ่ายทอดฟุตบอล : เสาร์ 25 ก.พ. 2560

ดูโปรแกรมถ่ายทอดฟุตบอล ทั้งหมด

ร่วมงานกับเราrecruit

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • Secretary1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   กำกับ ดูแลความเรียบร้อยด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯกำหนด เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานของธุรกิจโทรทัศน์ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพด้านต่างๆ ให้สามารถแข่งขันในระดับสากลต่อไป

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. ช่วยวิเคราะห์และคัดกรองเอกสารต่างๆ ให้กับ Office of the president manager เพื่อเสนอต่อกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสำคัญต่างๆ เพื่อให้การบริหารจัดการภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์สูงสุด
   2. จัดเตรียมเอกสารในวาระประชุมต่างๆ และร่วมเข้าการประชุมในวาระต่างๆ เพื่อสังเกตการณ์และดูแลความเรียบร้อยในการประชุม ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการสรุปวาระการประชุมให้กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ทราบ
   3. สามารถให้ข้อมูลและตอบคำถามในเรื่องต่างๆ ที่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่สอบถาม และสามารถอธิบายขั้นตอนโครงสร้างการปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
   4. มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ Presentation ให้กับกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และสามารถอธิบายข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทำ Presentation ได้เป็นอย่างดี
   5. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป บริหารธุรกิจ, การจัดการ, งานเลขานุการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   2. ทำงานด้านเลขานุการเป็นเลขานุการตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
   3. ทำงานด้านการดูแลผู้บริหารระดับสูง หากมีความรู้เข้าใจด้านธุรกิจโทรทัศน์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
   4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี มีความชำนาญในโปรแกรม Excel /word/ Power point
   5. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก
   6. เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี และอุปนิสัยที่ดี มีกาลเทศะและมีปฏิภาณไหวพริบ คล่องแคล้วในทุกด้าน และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
   7. มีความรับผิดชอบงานดีมาก อดทน สามารถทำงาน ภายในสภาพกดดันได้
   8. สามารถให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้บังคับบัญชา และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของงานในความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชา
   9. มีความสามารถในการเก็บความลับของผู้บังคับบัญชาและองค์กร
 • Creative Program1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   สร้างสรรค์แนวคิดของรูปแบบและนำเสนอเนื้อหารายการโทรทัศน์ รวมถึงควบคุมดูแล ตรวจสอบ รูปแบบและเนื้อหารายการโทรทัศน์ เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น่าสนใจ สามารถดึงดูดผู้ชมกลุ่มเป้าหมายได้ และมีรูปแบบและเนื้อหารายการตรงตามกรอบนโยบายที่กำหนดไว้

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. สร้างสรรค์แนวคิดของรูปแบบและเนื้อหารายการโทรทัศน์ เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่น่าสนใจ สามารถดึงดูดผู้ชมกลุ่มเป้าหมายได้ และมีรูปแบบและเนื้อหารายการตรงตามกรอบนโยบายที่กำหนดไว้
   2. ประชุมร่วมกับผู้บังคับบัญชาและทีมงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตรายการโทรทัศน์ เพื่อหาแนวทางในการผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีรูปแบบและเนื้อหารายการตรงตามกรอบนโยบายที่กำหนดไว้
   3. ควบคุมดูแล ตรวจสอบ รูปแบบและเนื้อหารายการโทรทัศน์ให้มีคุณภาพดี และมีความถูกต้องตรงตามแผนงานที่วางไว้
   4. นำเสนอแนวคิดของรายการโทรทัศน์ประเภทต่างๆ ตามกลยุทธ์ขององค์กรแก่ผู้บังคับบัญชา
   5. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน
   6. ประสานงานกับทุกฝ่ายได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ
   7. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า นิเทศศาสตร์ , วารสารศาสตร์ , สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปีในด้านการคิดรูปแบบรายการโทรทัศน์
   3. มีความรู้และความเข้าใจในการสร้างสรรค์และขั้นตอนการผลิตรายการโทรทัศน์
   4. มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถคิดรูปแบบหรือวิธีการนำเสนอรายการได้แปลกใหม่น่าสนใจอยู่ตลอดเวลา
   5. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรม Word/Excel
   6. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
   7. เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดี และมีอุปนิสัยดี มีปฏิภาณไหวพริบคล่องแคล่ว และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
   8. มีความรับผิดชอบ และเป็นคนตรงต่อเวลา สามารถทำงานภายใต้สภาวะที่กดดันได้
   9. มีความสามารถในการเก็บรักษาความลับได้เป็นอย่างดี
   10. เป็นคนก้าวทันตามโลก ติดตามข่าวสารด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่
   11. มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
   12. การมีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของกิจการ มีความกระตือรือร้นและตรงต่อเวลา มีความทุ่มเทต่อองค์กร
   13. เขียนบทรายการโทรทัศน์และควบคุมการตัดต่อ
   14. สามารถคิด/ออกแบบรูปแบบรายการโทรทัศน์ให้ออกมาเป็นที่น่าสนใจ
   15. มีความสามารถในการคิด และการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว
   16. มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีชอบคิดค้นหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
   17. มีความตั้งใจและความมุ่งมั่นภายในตนเอง ที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
   18. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและงานเร่งด่วนได้เป็นอย่างดี
 • Technical Supplies Officer (เจ้าหน้าที่พัสดุช่าง)4 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ดูแล จัดเก็บ จัดเตรียม บำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตรายการและออกอากาศ ควบคุมการยืม เบิกจ่าย และส่งคืน เก็บบันทึกประวัติและบันทึกข้อมูลการนำเข้า การเบิกจ่าย การซ่อมบำรุง เพื่อตรวจสอบและค้นหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. ดูแล จัดเก็บ แยกประเภท เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตและออกอากาศ ให้ถูกต้องตามหลักการ สามารถค้นหาตรวจสอบและนำมาใช้งานได้ง่าย
   2. จัดเตรียมและตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตและออกอากาศให้อยู่ในสภาพดี สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   3. ควบคุมการเบิกจ่าย การส่งคืน ตรวจเช็ครายการและจำนวนเครื่องมือและอุปกรณ์ให้ครบถ้วน ติดตามทวงถามเมื่อเลยกำหนดเวลาการส่งคืน
   4. ดูแล บำรุงรักษา แก้ไขปัญหาเบื้องต้นของเครื่องมือและอุปกรณ์ ส่งซ่อมเมื่ออุปกรณ์ชำรุด เก็บประวัติการดูแลและซ่อมบำรุงอุปกรณ์
   5. แนะนำการใช้งาน การเก็บและการขนย้ายเครื่องมือที่ถูกวิธี ลดความเสียหายของอุปกรณ์และเครื่องมือ
   6. ใช้ระบบสารสนเทศ บริหารจัดการทรัพย์สิน เก็บข้อมูล ประวัติ การรับเข้า การเบิกใช้ การซ่อมบำรุง ของเครื่องมือและอุปกรณ์
   7. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   8. ​ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงกว่า (ป.ว.ส.) สาขาอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์ทำงาน 0 -2 ปี สามารถทำงานเป็นกะได้
   3. มีความรู้ในด้านรายการโทรทัศน์ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ การใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ ได้ดี เช่น Microsoft Office, อินเตอร์เน็ต
   4. มีความสามารถในการจัดเตรียม บำรุงรักษา หรือ ซ่อมบำรุง ระบบ/ เครื่องมือ/ อุปกรณ์ที่ใช้ในการออกอากาศรายการโทรทัศน์
   5. หากมีความรู้ความเข้าใจในด้านระบบหรือกระบวนการการออกอากาศรายการโทรทัศน์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
   6. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
   7. มีความสามารถด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
   8. การคิดอย่างมีตรรกะ
   9. การมีมนุษยสัมพันธ์
   10. การมีความยืดหยุ่น
   11. การมีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของกิจการ
   12. การมีความคิดสร้างสรรค์
   13. ช่างสังเกต มีความละเอียดรอบคอบ
   14. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
 • Web Design1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ออกแบบเว็บไซต์ที่รองรับได้ทุกมาตรฐานและทุกแพลตฟอร์ม ให้สวยงามทันสมัย ใช้งานง่าย

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. ออกแบบเว็บไซต์ที่รองรับได้ทุกมาตรฐานและทุกแพลตฟอร์ม ให้สวยงามทันสมัย ใช้งานง่าย
   2. วางแนวคิดในการออกแบบกราฟิกหลักของเว็บไซต์ที่ได้รับมอบหมายให้ออกแบบ ทำงานร่วมกับ Creative Designer
   3. วาง Layout ของเว็บไซต์ ให้ใช้งานง่าย สอดคล้องกับเนื้อหาในแต่ละประเภท
   4. ร่วมประชุมกับทีมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทีมพัฒนา ทีมการตลาด ทีมผลิตเนื้อหา เพื่อรับทราบความต้องการในการออกแบบ
   5. ช่วยเหลือ เสนอแนะ แก้ไขปัญหาจากการออกแบบเว็บไซต์ร่วมกับทีมพัฒนา
   6. ติดตามงานที่มอบหมายให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด พร้อมตรวจสอบคุณภาพของงาน
   7. ศึกษางานออกแบบใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับงานออกแบบ
   8. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. ประสบการณ์การทำงาน 2-3 ปี
   2. การออกแบบเว็บไซต์, UX/UI
   3. ความชำนาญการใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator, In-design, Adobe Flash
   4. ทำงานได้เสร็จตรงตามเวลา
   5. สื่อสารกับทีมงาน
   6. คิดสร้างสรรค์งาน
   7. การคิดอย่างมีตรรกะ
   8. มีการมีมนุษยสัมพันธ์
   9. การมีความยืดหยุ่น
   10. การมีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของกิจการ
   11. การมีความคิดสร้างสรรค์
   12. ทำงานเป็นทีม, ทำงานภายใต้แรงกดดัน และภายในระยะเวลาจำกัด
 • Legal Officer1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ปฏิบัติงานด้านการร่างและตรวจเอกสาร ข้อสัญญาขององค์กรให้สำเร็จลุล่วงถูกต้องตามหลักกฎหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. ปฏิบัติงานด้านการร่างและตรวจเอกสาร ข้อสัญญาขององค์กรให้สำเร็จลุล่วงถูกต้องตามหลักกฎหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด
   2. รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงในด้านกฎหมายต่างๆ และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาให้ทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างทันท่วงที
   3. ตรวจสอบสัญญาให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย เพื่อปกป้องผลประโยชน์ขององค์กร
   4. ให้ความร่วมมือช่วยเหลือและให้คำแนะนำในการร่างสัญญา ข้อกำหนดทางกฎหมายต่างๆ แก่หน่วยงานต่างๆ ตามที่ได้รับการร้องขอ เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จและเป็นไปด้วยความราบรื่น
   5. ประสานงานกับองค์กรและผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายภายนอก เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านกฎหมายใหม่ๆ ที่ถูกต้องและครบถ้วน
   6. หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเบื้องต้นด้านกฎหมายภายใต้ความรับผิดชอบของตน เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคขึ้นจริง
   7. การปรับปรุงกระบวนการดำเนินการให้บริการร่างสัญญา และตรวจสอบเอกสารให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น
   8. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
   10. ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร ที่ได้รับมอบหมาย
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 0-3 ปี ในด้านกฎหมาย
   2. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Officer และโปรแกรมบริหารงานบุคคลสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี
   3. มีความสามรถด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
   4. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร เจรจา และประสานงานที่ดี
   5. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การวางแผน
   6. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างดี
   7. มีความละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบสูง
   8. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
   9. การคิดอย่างมีตรรกะ
   10. การมีมนุษยสัมพันธ์
   11. การมีความยืดหยุ่น
   12. การมีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของกิจการ
   13. การมีความคิดสร้างสรรค์
 • Motion Graphic Designer1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหวในรายการโทรทัศน์ เพื่อให้รายการโทรทัศน์ที่จะออกอากาศ มีภาพเคลื่อนไหวที่สวยงาม และสอดคล้องกับภาพรวมของรายการ

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. ออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหวในรายการโทรทัศน์ เพื่อให้รายการโทรทัศน์ที่จะออกอากาศ มีภาพเคลื่อนไหวที่สวยงาม และสอดคล้องกับภาพรวมของรายการ
   2. ออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหวให้กับสื่อโฆษณาหรือสื่อประชาสัมพันธ์ ของ PPTV เพื่อให้สื่อที่จัดทำขึ้นมีความสวยงาม และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินการตามแผนการสื่อสารองค์กรได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
   3. ประสานงานกับผู้บังคับบัญชาหรือบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตหรือออกแบบภาพเคลื่อนไหวในรายการโทรทัศน์ สื่อโฆษณา หรือ สื่อประชาสัมพันธ์ของ PPTV เพื่อกำหนดกรอบแนวคิดในการออกแบบภาพเคลื่อนไหวต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภาพรวมของรายการหรือสื่อดังกล่าว
   4. วางแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่อาจมีผลกระทบต่องานด้านการออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหวเพื่อให้แน่ใจว่าประเด็นปัญหาต่างๆ ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง
   5. รายงานประเด็นปัญหาหรืออุปสรรคสำคัญที่เกิดขึ้นในออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหวแก่ผู้บังคับบัญชา เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขอย่างทันท่วงที
   6. ควบคุมคุณภาพของการออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้ได้ภาพเคลื่อนไหวที่สวยงาม มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภาพรวมของรายการหรือสื่อดังกล่าว
   7. ปรับปรุงกระบวนการทำงานในการออกแบบและจัดทำภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
   8. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 0-3 ปีในด้านการออกแบบภาพเคลื่อนไหว
   2. สามารถออกแบบกราฟิกทั้ง 2D และ 3D
   3. สามารถใช้โปรแกรม Adobe After Effect, Adobe Premiere, Photoshop ได้เป็นอย่างดี
   4. การออกแบบภาพเคลื่อนไหว
   5. การทำ Animation 3D
   6. มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ทั้งระบบ MAC และ PC
   7. มีทักษะในการประสานงานที่ดี และเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
   8. มีความละเอียดรอบคอบ
   9. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
   10. การคิดอย่างมีตรรกะ
   11. การมีมนุษยสัมพันธ์
   12. การมีความยืดหยุ่น
   13. การมีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของกิจการ
   14. การมีความคิดสร้างสรรค์
 • News Reporter1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   เสาะแสวงหาข่าว เน้นข้อมูลเชิงลึกของข่าวดังกล่าว รวมถึงเขียนบทบรรยายข่าว เพื่อให้ได้ข่าวที่มีเนื้อหาที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเหตุการณ์

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. เสาะแสวงหาข่าว เน้นข้อมูลเชิงลึกของข่าวดังกล่าว รวมถึงเขียนบทบรรยายข่าว เพื่อให้ได้ข่าวที่มีเนื้อหาที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเหตุการณ์
   2. ประชุมติดตามประเด็นข่าวร่วมกับกองบรรณาธิการข่าว (News Editor)
   3. รายงานบทบรรยายข่าว และภาพข่าวที่ได้จากการจัดทำให้กองบรรณาธิการพิจารณาก่อนออกอากาศข่าวแก่สาธารณชน เพื่อคัดกรองเนื้อหาให้มีความถูกต้องและเหมาะสมภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ
   4. ติดต่อ ประสานงานกับแหล่งข่าว พร้อมประสานกับ News Coordinator สำหรับจองรถ ช่างภาพ และผู้ช่วยช่างภาพ
   5. จัดเก็บบทรายงานข่าวและภาพข่าว หรือสกู๊ปลงฐานข้อมูลกลาง (Server)
   6. แก้ไขปัญหาและอุปสรรคเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการรายงานข่าว และ/หรือการทำสกู๊ป เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคขึ้นจริง
   7. ปรับปรุงกระบวนการทำงานในการรายงานข่าว และ/หรือการทำสกู๊ป ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของตน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
   8. มีส่วนร่วมในการนำเสนอข่าว เพื่อต่อยอดในการทำข่าวเชิงลึก
   9. การเลือกใช้ช่องทาง multi-platform ที่หลากหลายในการนำเสนอข่าว
   10. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. ประสบการณ์การทำงานเป็นผู้สื่อข่าว อย่างน้อย 0-3 ปี
   2. มีทักษะการเขียน และการสื่อสารที่อยู่ในเกณฑ์ดี
   3. มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
   4. มีบุคลิกภาพดี พูดจาฉะฉาน ชัดเจน
   5. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Internet Explorer และโปรแกรมตัดต่อรายการโทรทัศน์ เช่น Adobe Premiere Pro ได้เป็นอย่างดี ได้เป็นอย่างดี
   6. การคิดอย่างมีตรรกะ
   7. การมีมนุษยสัมพันธ์
   8. การมีความยืดหยุ่น
   9. การมีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของกิจการ
   10. การมีความคิดสร้างสรรค์
   11. มีความรู้ความเข้าใจ และความสนใจด้านกระบวนการผลิตข่าวหรือเขียนข่าวเป็นอย่างดี
   12. มีสำนึกรับผิดชอบ และ จิตวิญญาณของความเป็นนักการสื่อสารมวลชน
   13. มีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ อยู่เสมอ
   14. มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถมองงานโดยภาพรวมได้
   15. มีสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
   16. สามารถขับขี่รถ และมีพาหนะส่วนตัว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Accounting Officer1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ปฏิบัติงานด้านบัญชี ภาษี การจัดทำรายงานด้านบัญชีในแต่ละงวด พร้อมทั้งรวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำรายงานทางการเงินต่างๆ ให้มีความถูกต้องตามหลักการบัญชีและสำเร็จตามกำหนดเวลาที่วางไว้

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. ปฏิบัติงานด้านบัญชี ภาษี และธุรกรรมทางการเงินขององค์กรอย่างถูกต้องและสำเร็จลุล่วงถูกต้องตามแผนงานและกำหนดเวลาที่วางไว้
   2. บันทึกทรัพย์สินถาวรให้เป็นไปตามหลักการทางบัญชี เพื่อให้ได้ผลการปฏิบัติงานตรงตามเป้าหมายการดำเนินงานที่กำหนดไว้
   3. ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย การจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ และการรับเงินจากลูกหนี้ ให้ถูกต้องและเป็นไปตามข้อบังคับขององค์กร
   4. จัดเตรียมเอกสารทางบัญชีสำหรับผู้ตรวจสอบบัญชี และกรมสรรพากร และซักซ้อมความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น
   5. ตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินกับใบนำฝาก รายงานการรับเงิน ประสานงานในการติดตามเอกสารต่างๆ สำหรับการทำบัญชีลูกหนี้จากหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร
   6. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า การบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 0–3ปี ในสายงานด้านการบัญชี
   3. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี
   4. มีความสามารถในการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
   5. มีทักษะด้านคิดวิเคราะห์ และการวางแผน
   6. มีความละเอียดรอบคอบ
   7. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
   8. การคิดอย่างมีตรรกะ
   9. การมีมนุษยสัมพันธ์
   10. การมีความยืดหยุ่น
   11. การมีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของกิจการ
   12. การมีความคิดสร้างสรรค์
 • Sales and Client Services Supervisor1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ควบคุมและผลักดันยอดขายการขายแพ็คเกจการขายช่วงเวลาออกอากาศโฆษณา เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามแผนงาน และเป้าหมาย

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. ควบคุม และจัดทำแพคราคาขายและดำเนินการขายช่วงเวลาออกอากาศโฆษณาร่วมกับทีม และสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาในการขายผลิตภัณฑ์ขององค์กรให้ได้ตามเป้าหมายรวมไปถึงการดูแลลูกค้า เพื่อผลักดันให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
   2. การหาลูกค้าใหม่เพื่อขยายฐานลูกค้า และเพื่อเพิ่มยอดขาย รวมถึงการรักษาฐานลูกค้าเก่า ตลอดจนการอัพเดทผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ขององค์กรให้ลูกค้าทราบอยู่สม่ำเสมอ
   3. ดูแลรับผิดชอบละเอียดงานตามแพคที่ขายให้กับลูกค้า และกำกับดูแลความเรียบร้อยต่างๆ ตลอดจนสิ้นสุดการรับบริการเพื่อให้ลูกค้ามีความสนใจและกลับมาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
   4. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ได้ข้อมูลสนับสนุนการวางแผนการขายช่วงเวลาออกอากาศโฆษณาที่สามารถนำมาประยุกต์กับการวางแผนการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   5. การนำเสนอเสนอขายช่วงเวลาออกอากาศโฆษณา และเจรจาต่อรองกับลูกค้าเพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้
   6. หาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการขายช่วงเวลาออกอากาศโฆษณา ภายใต้ความรับผิดชอบของตน เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคขึ้นจริง
   7. จัดทำและเสนองบประมาณด้านการขายและการบริการลูกค้าสัมพันธ์ให้เป็นตามงบประมาณที่กำหนด
   8. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาการบริหารธุรกิจ,การตลาด,นิเทศศาสตร์, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปี ในด้านการขายเวลาโฆษณา
   3. มีความรู้ ความเข้าใจเป็นอย่างดีด้านธุรกิจสื่อและบันเทิง และการขายโฆษณา
   4. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
   5. มีความสามรถด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
   6. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร เจรจา และประสานงานที่ดี
   7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการประสานงาน และการเจรจาต่อรอง
   8. สามารถสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับคนทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
   9. มีความสามารถในการคิด การวางแผน และการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
   10. มีรถยนต์เป็นของตัวเอง หรือสามารถเดินทางได้อย่างคล่องตัว
   11. ชอบความท้าทาย สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
   12. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาหน้าได้เป็นอย่างดี
   13. การคิดอย่างมีตรรกะ
   14. การมีความยืดหยุ่น
   15. การมีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของกิจการ
   16. การมีความคิดสร้างสรรค์
 • Sales and Client Services Officer1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ปฏิบัติงานหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการขายและการบริการลูกค้า และผลักดันยอดขายการขายแพคเกจการขายช่วงเวลาออกอากาศโฆษณา เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามแผนงาน และเป้าหมาย

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานขายและงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการขายช่วงเวลาออกอากาศโฆษณา รวมไปถึงการดูแลลูกค้า และออกแบบแพคเกจที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย เพื่อผลักดันให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
   2. เจรจาต่อรองกับลูกค้าเพื่อสร้างยอดขาย และการบริการหลังการขายเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งการศึกษาประเมินความต้องการของกลุ่มลูกค้าหากลุ่มลูกค้าใหม่ให้ได้เพิ่มขึ้น
   3. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ได้ข้อมูลสนับสนุนการวางแผนการขายช่วงเวลาออกอากาศโฆษณาที่สามารถนำมาประยุกต์กับการวางแผนการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   4. การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และสามารถ
   5. รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการขายช่วงเวลาออกอากาศโฆษณาที่ตนรับผิดชอบ รวมถึงนำเสนอรายงานดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพยากรณ์ยอดขาย และกำหนดแนวทางในการพัฒนาแผนการขายในอนาคต
   6. หาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการขายช่วงเวลาออกอากาศโฆษณา ภายใต้ความรับผิดชอบของตน เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคขึ้นจริง
   7. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาการบริหารธุรกิจ,การตลาด,นิเทศศาสตร์, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 0-3 ปี ในด้านการขายเวลาโฆษณา
   3. มีความรู้ ความเข้าใจเป็นอย่างดีด้านธุรกิจสื่อและบันเทิง และการขายโฆษณา
   4. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
   5. มีความสามารถด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
   6. มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร เจรจา และประสานงานที่ดี
   7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการประสานงาน และการเจรจาต่อรอง
   8. สามารถสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับคนทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี
   9. มีความสามารถในการคิด การวางแผน และการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
   10. มีรถยนต์เป็นของตัวเอง หรือสามารถเดินทางได้อย่างคล่องตัว
   11. ชอบความท้าทาย สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
   12. การคิดอย่างมีตรรกะ
   13. การมีความยืดหยุ่น
   14. การมีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของกิจการ
   15. การมีความคิดสร้างสรรค์
 • News Video Editor (เจ้าหน้าที่ตัดต่อส่วนงานข่าว)1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ตัดต่อรายการข่าวที่จะออกอากาศ ทั้งในส่วนของภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่ได้จากการเก็บภาพของช่างภาพ การดาวน์โหลดในอินเตอร์เน็ต และการหาภาพข่าวจากฐานข้อมูลกลาง เพื่อผลิตรายการข่าว หรือ สารคดีข่าวที่มีคุณภาพ ภายใต้กรอบเวลาที่กำหนด และมีความถูกต้องเหมาะสมภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. ตัดต่อภาพที่จะออกอากาศ เพื่อรายงานภาพที่มีคุณภาพ โดยมีความต่อเนื่อง และสอดคล้องกับเนื้อหา (บทบรรยาย) ของข่าว หรือ สารคดีข่าว
   2. ประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาที่จะนำเสนอ และรูปแบบรายการที่กำหนดไว้
   3. นำข้อมูลที่ได้จากการตัดต่อเรียบร้อยแล้วส่งเข้าฐานข้อมูลกลาง (Server) และจัดระเบียบชุดข้อมูลในฐานข้อมูลกลาง (Server) ด้วยการตั้งชื่อไฟล์และสกุลไฟล์ต่างๆ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถดึงข้อมูลที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   4. แก้ไขปัญหาและอุปสรรคเบื้องต้นที่เกี่ยวกับการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ เมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคขึ้นจริง
   5. ปรับปรุงกระบวนการทำงานในการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของตน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
   6. ควบคุมภาพของการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้ได้ภาพที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้
   7. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน คอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์การทำงานตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว อย่างน้อย 0 - 3 ปี
   3. มีความสามารถในการตัดต่อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้เป็นอย่างดี
   4. สามารถใช้โปรแกรมตัดต่อรายการโทรทัศน์ เช่น Adobe Premiere Pro ได้เป็นอย่างดี
   5. มีความรู้ความเข้าใจ และความสนใจด้านกระบวนการผลิตข่าวได้เป็นอย่างดี
   6. การคิดอย่างมีตรรกะ
   7. การมีมนุษยสัมพันธ์
   8. การมีความยืดหยุ่น
   9. การมีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของกิจการ
   10. การมีความคิดสร้างสรรค์
   11. มีสำนึกรับผิดชอบ และ จิตวิญญาณของความเป็นนักการสื่อสารมวลชน
   12. มีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ อยู่เสมอ
   13. มีทักษะในการประสานงานที่ดี และเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
   14. มีสามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
   15. มีความทุ่มเทต่อองค์กร
   16. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
   17. มีความละเอียดรอบคอบ
 • News Co-producer (ผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ข่าว)1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ปฏิบัติงาน ควบคุมคุณภาพการผลิตรายการข่าว ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อผลิตรายการข่าวที่มีคุณภาพดี มีรูปแบบและเนื้อหาตรงตามนโยบายที่กำหนด เป็นไปตามกำหนดเวลาที่วางไว้ และมีความถูกต้องเหมาะสมภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. สนับสนุนการปฏิบัติงานของโปรดิวเชอร์เพื่อให้สามารถผลิตรายการข่าวที่มีคุณภาพดี สำเร็จทันกำหนดเวลาที่วางไว้
   2. ปฏิบัติหน้าที่ในการร่วมควบคุมคุณภาพการผลิตรายการข่าว ทั้งในส่วนของรายการข่าวที่ถ่ายทอดสดในสถานีและ รายการข่าวที่ถ่ายทำนอกสถานที่ หรือสารคดีข่าว และสามารถที่จะปฏิบัติงานแทนโปรดิวเซอร์ได้ เพื่อดูแลกระบวนการ ผลิตข่าวให้มีประสิทธิภาพ และได้รายการข่าวที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานและรูปแบบรายการที่ได้กำหนดไว้
   3. ประสานงาน และให้ความร่วมมือด้านการผลิตข่าวแก่หน่วยงานอื่นๆ ภายในองค์กร เพื่อสนับสนุนให้ทีมงานสามารถ ผลิตข่าวที่มีคุณภาพดีได้สำเร็จทันเวลาและเป็นไปโดยราบรื่น
   4. ประสานงานกับผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับภาพรวมรูปแบบและเนื้อหารายการข่าว หรือ สารคดีข่าว เพื่อเป็นแนวทางในการ ผลิตรายการข่าวที่มีรูปแบบและเนื้อหารายการตรงตามกรอบนโยบายที่กำหนดไว้
   5. พัฒนาเนื้อหารายการให้ตอบโจทย์แนวคิดของรายการอย่างมีคุณภาพ
   6. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์ในการผลิตข่าวอย่างน้อย อย่างน้อย 3 - 5 ปี
   3. มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
   4. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารและประสานงานที่ดี
   5. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, Internet Explorer และโปรแกรมตัดต่อรายการโทรทัศน์ เช่น Adobe Premiere Pro ได้ในระดับพื้นฐาน
   6. การคิดอย่างมีตรรกะ
   7. การมีมนุษยสัมพันธ์
   8. การมีความยืดหยุ่น
   9. การมีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของกิจการ
   10. การมีความคิดสร้างสรรค์
   11. มีความรู้ ความเข้าใจด้านกระบวนการผลิตข่าวทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังเป็นอย่างดี
   12. มีสำนึกรับผิดชอบ และ จิตวิญญาณของความเป็นนักการสื่อสารมวลชน
   13. มีทักษะในการประสานงานที่ดี และเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
   14. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี
   15. มีความทุ่มเทต่อองค์กร
   16. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
   17. มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
   18. มีความละเอียดรอบคอบ
   19. มีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
   20. มีความสามารถบริหารจัดการ
 • Assistant News Editor (ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว)1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   หาข่าว รวบรวม วิเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูลของข่าวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันตามประเภทข่าวที่ตนเองรับผิดชอบ และประสานงานกับฝ่ายหรือหน่วยงานต่างๆ รวมถึงจัดทำบทบรรยายข่าวเพื่อให้ได้ข่าวที่มีสาระเนื้อหาถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ ภายใต้กรอบจรรยาบรรณของวิชาชีพสื่อ

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. ปฏิบัติงานหน้าที่ร่วมกับกองบรรณาธิการข่าว เพื่อให้สามารถเขียนบทบรรยายข่าวที่มีคุณภาพดี สำเร็จทันกำหนดเวลาที่วางไว้
   2. หาข่าว รวบรวม วิเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูลข่าวที่เกิดขึ้นในแต่ละวันตามประเภทข่าวที่ตนเองรับผิดชอบ และเชื่อมโยงงานกับทีม News Producer เพื่อให้ได้บทบรรยายข่าวที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องกับภาพรวมการนำเสนอข่าว
   3. ประชุมประเด็นข่าว ร่วมกับกองบรรณาธิการข่าว และส่วนงานผลิตข่าว
   4. ติดต่อประสานงานกับแหล่งข่าว เพื่อไปทำข่าว สัมภาษณ์พิเศษ และ Phone in รวมถึงการประสานงานภายในองค์กร เพื่อให้รายการมีประสิทธิภาพ
   5. แก้ไขปัญหา อุปสรรคเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาข่าวและบทบรรยายข่าว ในกรณีที่เกิดปัญหาและอุปสรรค
   6. ให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือด้านการจัดหาข่าวและการจัดทำบทบรรยายข่าวแก่ทีมงานตามที่ได้รับการร้องขอ เพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จและเป็นไปโดยราบรื่น
   7. ร่วมเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
   8. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า นิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   2. ประสบการณ์การทำงานในกองบรรณาธิการข่าว อย่างน้อย 5 - 8 ปี
   3. มีทักษะการเขียน และการสื่อสารที่อยู่ในเกณฑ์ดี
   4. มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
   5. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
   6. การคิดอย่างมีตรรกะ
   7. การมีมนุษยสัมพันธ์
   8. การมีความยืดหยุ่น
   9. การมีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของกิจการ
   10. การมีความคิดสร้างสรรค์
   11. มีความรู้ความเข้าใจ และความสนใจด้านกระบวนการผลิตข่าวหรือเขียนข่าวเป็นอย่างดี
   12. มีสำนึกรับผิดชอบ และ จิตวิญญาณของความเป็นนักการสื่อสารมวลชน
   13. มีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ๆอยู่เสมอ
   14. มีความละเอียดรอบคอบ
 • Cameraman (ช่างภาพ)3 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของงานที่ได้รับมอบหมายให้ไปถ่ายทำ และประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานภาพข่าว ภาพรายการ และภาพงานสนับสนุนขององค์กร ที่มีคุณภาพดีและสอดคล้องกับภาพรวมของเนื้อหาข่าว รายการ และงานสนับสนุนขององค์กร

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. ปฏิบัติงานหน้าที่ด้านการถ่ายทำข่าว รายการ และงานสนับสนุนองค์กร ทั้งในและนอกสถานที่
   2. สามารถดำเนินการเตรียมอุปกรณ์และมุมมองต่างๆ สำหรับถ่ายทำให้มีความเหมาะสม และประสานงานกับทีมงาน ให้ตรงตามความต้องการ
   3. ปฏิบัติหน้าที่ในการบันทึกภาพรายการต่างๆ ตามแนวทางที่ได้ตกลงกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อถ่ายทำภาพ และรายการที่มีคุณภาพดี ตรงตาม Concept และแนวทางการนำเสนอของรายการ
   4. สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเฉพาะหน้าที่เกี่ยวกับการบันทึกภาพได้เป็นอย่างดี
   5. รายงานและสรุปผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
   6. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 0 – 3 ปี มีความรู้และความเข้าใจในการถ่ายทำรายการ และการใช้อุปกรณ์ในการถ่ายทำภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง
   3. มีความสามารถในการใช้และรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทำได้เป็นอย่างดี
   4. มีทักษะในการประสานงานที่ดี และเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
   5. มีจิตใจรักงานบริการ
   6. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
   7. การคิดอย่างมีตรรกะ
   8. การมีมนุษยสัมพันธ์
   9. การมีความยืดหยุ่น
   10. การมีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของกิจการ
   11. การมีความคิดสร้างสรรค์
   12. มีความกระตือรือร้น สนใจศึกษาข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ อยู่เสมอ
   13. สามารถทำงานล่วงเวลา ออกนอกสถานที่ ออกต่างจังหวัด และทำงานในวันหยุด
   14. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์
   15. มีพาหนะเป็นของตัวเอง หรือ สามารถเดินทางได้อย่างคล่องตัว
 • Public Relations Officer1 อัตรา
  1. บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and Responsibilities)

   ดำเนินการด้านงานประชาสัมพันธ์ รวมรวม วิเคราะห์ ข่าวกีฬาและข่าวอื่นๆ จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงประสานงานสร้างสัมพันธ์กับสื่อมวลชน เพื่อให้ได้ผลด้านการประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง และมีประสิทธิภาพ

  2. หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description)

   1. เขียนข่าว จับประเด็น และสร้างประเด็นทั้งในเชิง Corporate และ Tactical เพื่อส่งไปยังสื่อมวลชนทุกแขนงอย่างต่อเนื่อง
   2. ติดต่อ ประสานงาน และสร้างสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนที่เกี่ยวข้องทุกแขนง พร้อมเก็บรวบรวมข้อมูลของสื่อมวลชนให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
   3. ตรวจสอบข่าวสารรายวันเพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
   4. จัดทำรายงานสรุปข่าวที่ได้มีการนำเสนอ รวมทั้งวิเคราะห์งานด้านประชาสัมพันธ์ของคู่แข่งเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง
   5. ปรับปรุงกระบวนการทำงานในการวางแผนกลยุทธ์องค์กรภายใต้ความรับผิดของของตน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
   6. สื่อสารถ่ายทอดข้อมูล, ข่าวสาร, นโยบายของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ รวมถึงติดตามและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
   7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญช
  3. คุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน (Job Specification)

   1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
   2. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 0 – 3 ปี ในด้านงานประชาสัมพันธ์
   3. การคิดเชิงกลยุทธ์Strategic thinking
   4. การจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management
   5. Strategic at Work
   6. เพิ่มพลังทักษะการประสานงาน Smarter Coordination Skills
   7. เทคนิคการโน้มน้าวและการสื่อสารในการทำงาน Convincing Skill
   8. เทคนิคการบริหารและรู้ใจผู้คนด้วยจิตวิทยา DISC
   9. ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ Effective Communication Skills
   10. คิดบวก-ผนวกทัศนคติดี-มีบุคลิกภาพ Smart Personality
   11. งานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
   12. ทักษะการเขียนข่าว จดหมายธุรกิจ
   13. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
   14. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี
   15. การคิดอย่างมีตรรกะ
   16. การมีมนุษย์สัมพันธ์
   17. การมีความยืดหยุ่น
   18. การมีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของกิจการ
   19. การมีความคิดสร้างสรรค์
   20. มีทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ ประสานความร่วมมือและการเจรจาต่อรอง
   21. มีความสามารถในการคิด การวางแผน และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
   22. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เร็วและดี

สามารถสมัครทาง online ได้ที่ E-Mail : recruit@pptvthailand.com
หรือนำส่งเอกสารมาที่

ฝ่ายบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด
เลขที่ 5 ซอยทรงสะอาด ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร : 02-118-0080